Shkëndija

Duke pritur ditë më të mira/ Autor Afrim Mustafa/ Ky artikull është një artikull i cili e krij...

Emërtimi dhe riemërtimi i disa shkollave/ Autor V.Ukaj/ Ky artikull i referohet mbledhjes së krye...

Shkëmbimi i vizitave/ Autor Sadik Përvetica/ Artikulli flet për vizitat e ndërsjella të shkolla...

Në mbrojtje të substancës kombëtare / Autor (nuk ka)/ Ky artikull i kushtohet kushteve të vësh...

Kujdesi për objektin shkollor/ Autor Halim Vranoci/ Artikulli i kushtohet banorëve të fshatit Ver...

Cenimi i së drejtës së arsimit në Kosovë/ Autor Ali Bajgora/ Artikulli është një trajtim i d...

Ballina/nr.9/ Gara Absurdi/ Autori Sylejman Dërmaku/  Ky është artikulli kryesor i nëntorit i c...

Në gjimnazin “Muharrem Bekteshi” përpjekje/ Autorë Sabit Jaha, Vezir Ukaj dhe Sylejma...

Vonë kuptova diçka/ Autori Sabit Përvetica/ ky artikull është një rrëfim i një nxënëse ano...

Arsimi fillor në komunën e Suharekës/ Autor Sahadete Kuçi/ Artikulli është një kronologji e z...

Përjetësimi i figurës së mësuesit e patriotit/ Autor Besim Muhadri/ Artikulli është i formës...

Ballina/ nr.4/  3+3 dhe diç tjetër/ Autori S.Dermaku/ Artikulli fokusohet në marrëveshjen për ...

Edhe në këto kushte sukseset nuk mungojnë/ Autor Adem.R.Ademi/  Shkrimi është bërë nga një ...

Ndëshkimet fizike/ Autor Blerim Shala- student/ Artikulli flet për ndëshkimet fizike të nxënës...

Për mbarëvajtjen e shkollës sonë/ Autor Nazmi Marevci/  Artikulli fokusohet tek funksionimi i s...

Dita e parë e mësimit në protesta/ Autor Rexhep Demiri/  Ky artikull i referohet protestave në ...

Shkolla e mbyllur/ Autor Valmirë Preniqi/ Shkolla e mbyllur është krim i një nxënëse fillorist...