00000083Shkëndija

00000083Shkëndija

Numri/ Data : Nr.30/ Viti XXII/ Prishtinë/Gusht , 1992.

Artikull i përgjithshëm:  Mbledhja e enteve pedagogjike  të Kosovës.

Nën artikull i përgjithshëm :  Të gatshëm  për fillimin e mësimit.

Autor i artikullit: B.K