00000053Shkëndija

00000053Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija , Maj 1992

Artikull i përgjithshëm :  Universiteti perspektiva jonë 

Nën titull kryesor :  Reforma  Universitare (1)

Autor i artikullit : Dr. Dail Emërllahu.