00000035Shkëndija

00000035Shkëndija

Numri/ Data : Shkëndija , shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Fakulteti i mjeksisë do të vazhdojë jetën institucionale.

Fotografi me mbishkrimin : Mësimdhënësit dhe studentët e Fakultetit të Mjeksisë  kanë forca për të ruajtur  kontinuitetin e punës – Nga e majta në të djathtë : Fadil Kryeziu, Agim Selimi dhe Blerim Krasniqi.

Autor i artikullit : Zyryfa  Kqiku