00000034Shkëndija

00000034Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija , shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Fakulteti i mjeksisë do të vazhdojë jetën institucionale