00000029Shkëndija

00000029Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe .3 / Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Nëse dikush pyet.

Nën artikujt kryesor : Të kujt janë shkollat…? 

….I  kujt është universiteti…?

….Pse u bë therrori?

Autor i artikullit : Nafije Latifi