00000028Shkëndija

00000028Shkëndija

Numri/ Data :   Faqe .3 / Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Nëse dikush pyet.