00000027Shkëndija

00000027Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Indinjatë e thellë e masave.

Nën artikulli kryesor : Krim në UÇË – krim ndaj arsimit shqiptar.

Autor i artikullit : Bukurie Metaj , Prishtinë