00000026Shkëndija

00000026Shkëndija

Numri/ Data :  Nr.5 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkurt 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Para botës u shprehën dëshirat gjithëshqiptare për liri e demokraci.