00000016Shkëndija

00000016Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Referendumi  i  shqiptarëve – ngjarje historike.