00000010Shkëndija

00000010Shkëndija

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Revista  Shkëndija 

Nën artikulli  kryesor:  Sot: Sërish në mësim