0000008Shkëndija

0000008Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Udhëkryqet  e  Universitetit  të Prishtinës 

Nën artikulli  kryesor : Të lirohen të gjitha  objektet  Universitare