0000003Shkëndija

0000003Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.3 / 1 janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Çështja e shqiptarëve  nuk mund të reduktohet në rrafshin e lirive dhe të drejtave të njeriut.

Nën artikulli kryesor : Pakurrizorët e shkollave tona.